Monday, February 21, 2011

Invocação a Patañjali

yogena cittasya padena vacam
malam sarirasya ca vaidyakena
yopakarottam pravaram muninam
patanjalim pranjalira natosmi
abahu purusakaram
sankha cakra sidharinam
sahasra sirasam svetam
pranamami patanjalim
hari om

No comments: